یک راهنمای ساده برای استفاده از ایمکس در ترمینال، با تمام امکانات IDEهای گرافیکی مرسوم