یک پارسر مارک‌داون با الهام از پارسرهای موجود و چند ویژگی دیگر