یک پارسر مارک‌داون با الهام از پارسرهای موجود و چند ویژگی دیگر

مارک داون یک فرمت برچسب زنی متن با فلسفه‌ی راحت نوشتن-راحت خواندن تا حد امکان