کارهایی که بعد از نصب اوبونتو ۲۰.۰۴ انجام دادم

کارهایی که بعد از نصب اوبونتو ۱۸.۰۴ انجام دادم